Jazyky

Projekt ESF


Název projektu: Posílení systému podnikového vzdělávání ve společnostech DECOLETA a MODIA

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.02/94.00996

Partner projektu: MODIA, a.s.

Rozpočet projektu: 4 888 086,30 Kč

Doba realizace projektu: 1. června 2013 – 31. května 2015


Popis projektu

Hlavním smyslem projektu je navázání na existující systém podnikového vzdělávání zaměstnanců, nastavený na komplexní a koncepční rozvoj znalostí a dovedností zaměstnanců. Pokračování zvyšování kvalifikace zaměstnanců je významným prostředkem pro udržení flexibility, rychlosti a kvality výroby v podmínkách sílícího trhu. Navázání bude provedeno v oblasti prohloubení a rozšíření odborných znalostí a praktický výcvik zaměstnanců.

Základními cíly projektu jsou:

 • zvýšení kvalifikace a adaptability zaměstnanců společností žadatele a partnera projektu na trhu práce

 • posílení konkurenceschopnosti společností žadatele a partnera prostřednictvím vyšší efektivity vykonávaných činností

 • adaptace zaměstnanců ve věkové skupině nad 50 let na technologie soudobé a budoucí

 

Konkrétními cíli, které pomocí projektu chceme dosáhnout, jsou:

 • Rozvinout schopnosti pracovníků a zlepšit tím jejich výkon

 • Pomoci lidem k tomu, aby ve firmě rostli a rozvíjeli se tak, aby budoucí potřeba lidských zdrojů firmy mohla být v maximální míře uspokojována z vnitřních potřeb.

 • Zefektivnit zácvik a adaptaci nových pracovníků

 • Praktickými školeními snížit chybovost zaměstnanců

 

Zaměření projektu:

 • vzdělávání v rámci tohoto projektu bude zaměřené především na zaměstnance ve výrobních provozech

 • vzdělávací program dle tohoto projektu bude přizpůsoben "na míru" výrobním pracovníkům co do obsahu, tak i organizačně (přizpůsobení směnnosti apod.)

 • ve značné míře budou zapojení interní lektoři

Projekt je koncipován jako regionální.

V rámci přípravy projektové žádosti byla provedena následující šetření a analýzy:  

 • Zhodnocení výsledků dosavadního systému vzdělávání
 • Prostřednictvím analytických rozhovorů s klíčovými zaměstnanci společnosti byly zjištěny aktuální vzdělávací potřeby
 • Bylo odzkoušeno vzdělávání v oblasti, na kterou je cílený tento projekt; efekt byl vyhodnocen jako velmi přínosný jak pro firmu, tak pro zaměstnance

 

Projekt má 10 klíčových aktivit :

 • Profesní zlepšování v Decoletě

 • Kontrola kvality v Decoletě
 • Příprava výroby v Decoletě
 • Příprava instruktorů a auditorů v Decoletě
 • Zlepšování řízení v Decoletě
 • Dílenská odbornost v Modii
 • Příprava výroby v Modii
 • Projektování Modia
 • Rovnost mužů a žen
 • Řízení projektu

1. Profesní zlepšování v Decoletě

Klíčová aktivita je zaměřena na zdokonalení dovedností v oblasti seřizování, ovládání a provozu klíčových výrobních strojů a zařízení firmy – soustružnických automatů.

Jako druhá problematika v rámci této aktivity bude školeno broušení nástrojů pro obrábění: např. seřizování, ovládání a provoz brusek na nástroje, problematika brusiva a použitých technik.

2. Kontrola kvality v Decoletě

Tato aktivita je zaměřena na zdokonalení dovedností v oblasti měření výrobků konvenčními měřidly a osvojení si znalostí měření pomocí pokročilých měřicích systémů, jako optické a strojní zpracování obrazu. Další odborností je zpracování naměřených hodnot a analýza výsledků

Jako druhá problematika v rámci této aktivity bude školena metrologie a metody řešení nápravných a preventivních opatření, identifikace příčin problémů a vyhodnocování efektivnosti realizovaných opatření.

3. Příprava výroby v Decoletě

Klíčová aktivita je zaměřena na zdokonalení dovedností v oblasti měření výrobků konvenčními měřidly a osvojení si znalostí měření pomocí pokročilých měřicích systémů, jako optické a strojní zpracování obrazu. Další odborností je zpracování naměřených hodnot a analýza výsledků.

Jako druhá problematika v rámci této aktivity bude školena metrologie a metody řešení nápravných a preventivních opatření, identifikace příčin problémů a vyhodnocování efektivnosti realizovaných opatření.

4. Příprava instruktorů a auditorů v Decoletě

V rámci této aktivity proběhnou kurzy zaměřené na přípravu interních lektorů, školitelů, kteří budou školit odborné aktivity jak v rámci tohoto projektu, tak pokračovat ve vzdělávacích aktivitách po ukončení podpory v rámci projektu.

Dále bude aktivita zaměřena na přípravu interních auditorů již zavedeného systému kvality, schopných auditovat a navrhovat nápravná opatření v oblastech systému kvality, auditu výrobku a procesu, a to jak v organizaci příjemce a partnera projektu, tak u dodavatelských firem a firem poskytujících outsourcing v této oblasti.  

5. Zlepšování řízení v Decoletě

V rámci této aktivity proběhnou kurzy zaměřené na osvojení nových postupů řízení pomocí aplikace metod průmyslového inženýrství, významu inovací pro existenci a rozvoj organizace, správné používání informací a znalostí jako významného prvku konkurenceschopnosti.

Aktivita doplňuje ostatní aktivity projektu zaměřené na odborné vzdělávání přímo ve výrobě, v přípravě výroby a v řízení kvality. Celý vzdělávací cyklus pak přímo souvisí s modernizací strojů a zařízení příjemce a působení firmy v nových, moderních výrobních prostorách.

6. Dílenská odbornost v Modii

Klíčová aktivita je zaměřena na zdokonalení profesních dovedností v oblasti seřizování, ovládání a provozu klíčových výrobních strojů a zařízení partnera projektu, brusek a elektroerozívních strojů.

7. Příprava výroby v Modii             

Klíčová aktivita je zaměřena na nabytí a aplikaci nejnovějších poznatků ve tvorbě technologických postupů a dílenské dokumentace, výběr správných nástrojů a technologií k zajištění vysoké efektivnosti produkce, vytváření a zlepšování potřebných postupů pro obráběče a programování CNC.  Největší pozornost bude věnována technologickým postupům broušení a elektroerozívního obrábění. Tímto tato klíčová aktivita přímo navazuje na aktivitu č.6.

8. Projektování Modia

Tato klíčová aktivita je zaměřena na zdokonalení znalostí konstruování pomocí 3D AutoCAD softwaru, jako je ProE. Kurzy budou zahrnovat využívání knihoven a modulů pro konstrukci nástrojů a zařízení pro výrobu a montáž. Školení v rámci aktivity se nebudou omezovat jen na rutinní technickou schopnost konstruování, ale je cílem i naučit konstruktéry metodám konstrukce a projektování, které zabraňují výrobě vadných produktů, zranění osob a poškození stroje a jsou založeny na předcházení chybám s využitím technik

9. Rovnost mužů a žen

Klíčová aktivita je zaměřena na vyškolení klíčových zaměstnanců - vedoucích pracovníků na všech úrovních řízení v problematice rovných příležitostí tak, aby, byli schopni aplikovat rovnost mužů a žen na pracovišti v praxi.

10.Řízení projektu

K úspěšnému uskutečnění předpokládaného projektu je třeba, aby tento projekt byl řízen, monitorován a hodnocen, a to prostřednictvím realizačního týmu - manažera projektu, finančního manažera a projektového asistenta. Celý realizační tým bude vyvíjet zejména činnost v oblasti výběru dodavatelů jednotlivých školících aktivit, organizaci vzdělávacích akcí a hodnocení absolvovaných vzdělávacích akcí.

Cílové skupiny

Výběr cílové skupiny a oblastí vzdělávání byl proveden na základě zkušeností s realizací předešlého  projektu a potřeb cílových skupin. Byly vytipovány jednotlivé skupiny zaměstnanců, které se budou v průběhu projektu účastnit uvedených klíčových aktivit. Některých aktivit se zúčastní celá cílová skupina, jiné jsou určeny pouze vybraným účastníkům.

Cílovou skupinou projektu je 98 zaměstnanců společnosti žadatele a 52 zaměstnanců společnosti partnera, kteří jsou dle svého pracovního zařazení rozdělení do následujících cílových skupin:

Společnost žadatele:

 1. Oddělení výroby

  1. seřizovači

  2. údržbáři

 2. Oddělení kvality:

  1. vedoucí kvality

  2. provozní kontroloři

  3. výstupní kontrola

 3. Příprava výroby                                

 4. Řízení výroby

  1. vedoucí výroby

 5. Mistři, předáci

 6. Administrativa
  1. TOP management

  2. obchod

  3. THP zaměstnanci

Společnost partnera:

 • Oddělení výroby:

  1. vedoucí výroby

  2. mistři

  3. brusiči

  4. elektroerozívní obráběči

  5. ostatní dělníci

 • Oddělení přípravy výroby

 • Oddělení konstrukce

    Výsledky

  Výstupy:

 • inovovaný systém vzdělávání zaměstnanců společnosti Decoleta  a MODIE.
 • vzdělávací programy "na míru", které budou reagovat na skutečné potřeby zaměstnanců
 • zapojení interních lektorů,  kteří se v rámci projektu vzdělají v lektorských dovednostech
 • projekt přispěje k adaptabilitě zaměstnanců ve věkové skupině nad 50 let
 • projekt předpokládá zapojení 73 zaměstnanců a celkem podpoří 173 úspěšných absolventů

 

Ve výběrovém řízení na dodavatele odborných a obecných školení zvítězily firmy Republikové centrum vzdělávání, s.r.o. a Centrum andragogiky, s.r.o.

Předmětem veřejné zakázky, která proběhla v měsíci prosinec 2013 v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, byly vzdělávací služby, konkrétně realizace odborných školení a kurzů pro jednotlivé profese a realizace dalších vzdělávacích akcí pro zaměstnance společnosti Decoleta, a.s. a MODIA, a.s.

Předmět zakázky byl rozdělen do 5 dílčích částí. Každá dílčí část zahrnovala jeden druh souboru příbuzných školení. Uchazeči byli oprávněni podat nabídku na všechny dílčí části veřejné zakázky zároveň, popřípadě jen na některé dílčí části veřejné zakázky nebo jen na jednu dílčí část.

Základním cílem zadávacího řízení bylo uzavření 5 smluv – pro každou dílčí část veřejné zakázky jednu. Každá smlouva byla uzavřena s jedním vybraným dodavatelem.

Pro 1. – 3. a 5. dílčí část byla jako ekonomicky nejvýhodnější, při splnění všech podmínek a požadavků zadavatele, vybrána nabídka společnosti Republikové centrum vzdělávání, s.r.o., se sídlem Kubánské náměstí 1391/11, 101 00 Praha 10, IČ 25289667. Osobou oprávněnou jednat jménem společnosti je Ing. Pavel Široký, ředitel společnosti.

Pro 4. dílčí část byla jako ekonomicky nejvýhodnější, při splnění všech podmínek a požadavků zadavatele, vybrána nabídka společnosti Centrum andragogiky, s.r.o., se sídlem Škroupova 631, 500 02 Hradec Králové, IČ 27489698. Osobou oprávněnou jednat jménem společnosti je Ing. Daniel Suchochleb, jednatel společnosti.        

Od února 2014 byla zahájena realizace kurzů v souladu s uzavřenými smlouvami.

Věříme, že ve spolupráci s vybranými dodavateli budou probíhat školící aktivity ke spokojenosti všech zaměstnanců obou společností zapojených do projektu.

Česky